Så hanterar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kommunstyrelsen och varje nämnd inom Vänersborgs kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom respektive verksamhetsområde, till exempel är socialnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden för den
behandling av personuppgifter som sker inom skolan.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter i de sammanhang vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag. Det kan till exempel gälla uppdrag inom utbildningsområdet, socialtjänsten och för plan- och byggändamål.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för
personuppgiftsbehandling:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Efter en intresseavvägning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på en rättslig förpliktelse, att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller att vi inhämtar samtycke för personuppgiftsbehandlingen. Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar enbart de personuppgifter vi behöver för ändamålet med varje
behandling.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmänna handlingar. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs för ändamålet med behandlingen och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Mer information om hur länge vi sparar allmänna handlingar finns i våra dokumenthanteringsplaner.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller personer om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att ta del av allmänna handlingar som finns hos Vänersborgs kommun. Detta innebär att även personuppgifter kan lämnas ut oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sker överföring till tredje land?

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du?

Om vi hanterar dina personuppgifter har du olika rättigheter. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifterna vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar.

Rätt till insyn och registerutdrag 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Detta innebär att Vänersborgs kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter. Detta kallar vi registerutdrag.

Rätt till ändring 

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Ibland får personuppgifter endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till radering, rätt att bli bortglömd  

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen görs kan du även ha rätt till radering av dina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till begränsning 

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan du ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från dig.

Rätt till dataportabilitet

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har du i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Invända mot behandling  

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har du under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Rätt att lämna klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten

Du har alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten med klagomål om du inte är nöjd med hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter. Tillsynsmyndighet är IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Vart ska du vända dig?

Vill du begära ett registerutdrag eller åberopa någon annan rättighet kan du kontakta kommunstyrelsen eller den nämnd som hanterar dina personuppgifter.

Hur kontaktar du dataskyddsombudet

Vänersborgs kommun har ett externt dataskyddsombud från JP Infonet. Hon heter Laura Gashi och har följande kontaktuppgifter.
E-post: dso.vanersborg@jpinfonet.se
Telefon: 042-29 33 12