Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur om du bor inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Lagstiftning och information

Miljöbalken (1998:808)
9 kap. 11 §: Regeringen får föreskriva att vissa djur inte utan särskilt tillstånd av kommunen får hållas inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, om sådana föreskrifter behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår.
Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana föreskrifter.

Vänersborgs kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön:
Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna krävs tillstånd för dessa djur:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Till fjäderfä som inte är sällskapsdjur räknas till exempel höns och duvor in. Vi ger normalt inte tillstånd för tupp.

Ormar ska förvaras i låsta och rymningssäkra terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormar att rymma.
 

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten

Du kommer att behöva ange artbeteckning och antal för det/de djur som ansökan gäller. Gäller den hållande av orm krävs ytterligare uppgifter, bland annat storlek och levnadsförhållanden.

Du behöver informera närboende som kan påverkas om att du ansöker. Fyll i deras namn och adress i ansökan. Underskrift från dem krävs inte.

Bilagor som behövs (som du laddar upp i e-tjänsten) är:

  • Ritning och karta,
  • Beskrivning av skötselrutiner,
  • Beskrivning av foderförvaring,
  • Beskrivning av gödselhantering

Om ansökan gäller orm ska dessutom följande bifogas ansökan

  • Underskrivet medgivande från fastighetsägaren (om annan än djurhållaren) om att få hålla orm i fastigheten.
  • Beskrivning över de åtgärder du vidtar för att förhindra rymning

Ansökan signeras genom bank-id.

Ansökan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Viktigt
Du får inte börja hålla djur förrän du har fått ett tillstånd.

Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa