Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver anmäla hygieniska verksamheter med stickande eller skärande behandling, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Sedan 2021 omfattas fler verksamheter av anmälningsplikt enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är fotvård, tatuering och kosmetisk tatuering, akupunktur, rakning med rakkniv, piercing och håltagning med pistol.

Du behöver anmäla solarium som kommer att upplåtas till allmänheten. 

Lagstiftning och information
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 §: Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

   1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, 

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)
3 kap. 3 §: För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)
10 §: Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet.

Om anmälan avser tillståndspliktig solarieverksamhet ska Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer anges och de tillståndsvillkor som gäller för tillståndet bifogas.

Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som krävs och löpande kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer (enligt 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § Miljöbalken. Du som bedriver en anmälningspliktig verksamhet ska dessutom följa kraven i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall. Det ställs krav på att verksamheten ska dokumentera sina rutiner och ha en dokumenterad ansvarsfördelning.

Om det sker ändringar i din verksamhet, eller om verksamheten upphör helt, ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för att öppna en salong där det tidigare inte varit någon liknande verksamhet. Kontakta Bygglov för mer information. 

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten
Du kommer att behöva ange information om lokalen såsom mått och ventilation, och om vilka redskap som används.

Bilagor som behövs (som du laddar upp i e-tjänsten) är

  • Skalenlig ritning* (1:20 eller 1:50) över lokalen ska bifogas anmälan. Gäller samtliga verksamheter.
  • Beskrivning av hygienrutiner. Rengöring av lokaler och inredning, rengöring av instrument, personlig hygien, hygien i samband med behandling.
  • Beskrivning av din hantering av avfall/farligt avfall. Sortering och förvaring av avfall från verksamheten och var det lämnas 

* Detta ska framgå i den skalenliga ritningen:
Rita in utrymmen/platser för t.ex. behandling, handtvätt, disk, rengöring, sterilisering, toaletter, duschar, städutrymmen etc.

Behandlingsplatser och övrig inredning bör ritas in i samma skala som för lokalen.
Ange på ritningen hur många kvadratmeter varje rum är.
Ange på ritningen var till- och frånluftsventiler är placerade 

Om du anmäler solarium ska du dessutom bifoga

  • Uppgifter om solariernas UV-typ, öppettider, rutiner för rörbyten, hur kontroll görs av 18-årsgräns.
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 enligt SSMFS 2012:5 10 §.

Anmälan signeras genom bank-id.

Anmälan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Viktigt
Anmälan skickas i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Den ska då innehålla alla de uppgifter som krävs för granskningen. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa