Anmälan av serveringsansvariga personer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Att du redan har ett Stadigvarande eller Tillfälligt Serveringstillstånd och att du avser att lägga till och/eller ta bort serveringsansvariga personer. Vi vill att du vid varje tillfälle då du använder e-tjänsten uppger samtliga personer som är aktuella som serveringsansvariga.

 

8 kap. 18 § alkohollagen

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa