Lämna motion, fråga eller interpellation till fullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige.
(Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du endast lämna in en motion, interpellation eller fråga då du tjänstgör för en ledamot under ett av kommunfullmäktiges sammanträden.)

Motioner, interpellationer eller frågor ska skriftligen ges in till kommunstyrelseförvaltningen senast kl 12:00 dagen före det aktuella sammanträdet startar för att kunna presenteras där.

 

Motioner:

  • får inte ta upp ämnen av olika slag och ska innehålla en eller flera tydligt formulerade ?att-satser?.

Interpellationer:

  • får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning
  • ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
  • bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller regionen.
  • om interpellationen lämnas in via e-tjänsten senast två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde, ska interpellationen som huvudregel besvaras på aktuellt sammanträde.

Frågor:

  • Får ställas för att inhämta upplysningar till samtliga ordföranden i en nämnd,  kommunstyrelsen eller en fullmäktigeberedning.
  • En fråga ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
  • När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.
  • En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.


Har du frågor gällande inlämning av motion, interpellation eller fråga är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren via kommun@vanersborg.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa