Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift
För handläggning av ert ärende tar vi ut en avgift. Avgiften kan du hitta på www.vanersborg.se. Tryck dig vidare till Bygga, bo och miljö,  Miljö & hälsa,  Vattentjänster,  Avlopp, Enskilda avlopp (se längst ner på denna sida).

Handläggningstid
Handläggningstiden räknas från och med att ansökan eller anmälan är komplett och alla nödvändiga handlingar är inlämnade. Om ansökan inte är komplett är det svårt att säga hur lång handläggningstiden blir. Det beror på hur snabbt kompletterande uppgifter lämnas in. Målsättningen är att det ska finnas ett avloppstillstånd skrivet inom åtta veckor från att ansökan eller anmälan är komplett.

Ansökningsprocessen
Punkterna nedan beskriver hur du gör för att ansöka om tillstånd för en avloppsanläggning:

1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Information finns bland annat hos www.avloppsguiden.se och www.havochvatten.se.

2. Lokal information gällande exempelvis vattenskyddsområden och en översiktlig bedömning av vilka skyddsnivåer som kan råda i ert område. Ta kontakta med Miljö- och byggnadsförvaltningen.

3. Ta kontakt med en entreprenör som anlägger avlopp för att få fram ett förslag på anläggning som passar förutsättningarna på din fastighet. För att du ska få fram nödvändig information om markmaterial, avstånd till berg, avstånd till grundvatten samt resultat från jordprover, behöver en provgrop grävas. Detta avgör Miljö- och byggnadsförvaltningen.

4. Fyll sedan i och skicka in din ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska även en karta med avloppsanläggningens utformning skickas in. För mer information om hur en karta kan se ut och vad den ska innehålla, se avsnitt 11 D. Även handlingar som produktbeskrivningar, tekniska beskrivningar, installationsanvisningar, redovisning av jordprov, sektionsritningar, CE-märkning och prestandadeklaration kan vara handlingar som är viktiga till ansökan, se avsnitt 9.

5. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer din ansökan. I samband med detta görs oftast ett platsbesök på fastigheten och i vissa fall behöver vi mer uppgifter från er.

6. Du får ett tillstånd att anlägga ditt enskilda avlopp efter att ansökan eller anmälan är utredd. För att få ett tillstånd ska ansökan vara komplett och anläggningen som beskrivs i ansökan ska uppfylla Miljöbalkens krav.

7. Börja planera för att anlägga ditt avlopp.

8. Innan anläggningsarbetet påbörjas ska du meddela Miljö- och byggnadsförvaltningen. När anläggningsarbetet är färdigt ska en entreprenörsrapport med tillhörande foton skickas in. Du får en skriftlig återkoppling på entreprenörsrapporten med ett utlåtande för Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning för den nya avloppsanläggningen. Det som bland annat granskas är att avloppsanläggningen är anlagd enligt uppgifter som finns i ansökan respektive tillståndet. Man kommer granska om avloppsanläggningen är anlagd enligt tillverkarens eller återförsäljarens anvisningar.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa