Anmälan om störning i boendemiljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En anmälan om störning i boendemiljö kan handla om lukt, vedeldning, buller, höga ljudnivåer, mögel, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor. Det kan också röra störningar utomhus.

  1. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening eller direkt med den person eller verksamhet som orsakar störningen.
  2. Får du inte hjälp av den ansvarige kan du göra en klagomålsanmälan till Miljö och hälsa. Använd gärna vår e-tjänst för detta. Det går också att ringa till oss.
     

Lagstiftning och information

Miljöbalken (1998:808)

9 kap. 3 §: Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

33 §: I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

   1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,

   2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,

   3. medge tillräckligt dagsljus,

   4. hållas tillfredsställande uppvärmd,

   5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,

   6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Miljö och hälsa handlägger klagomål utifrån miljöbalken och har möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. När du kommer in med ett klagomål är det viktigt att den information som behövs för att utreda klagomålet framgår.

Inkommande handlingar till kommunen är offentliga och vi kan, efter sekretessprövning, vara skyldiga att lämna ut uppgifter. Det händer att vi skickar en kopia av gjord anmälan till fastighetsägaren.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en tillsynsavgift av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för handläggning av klagomål om de visar sig vara befogade.
 

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten

Om du vill vara anonym ska du inte använda e-tjänsten. Då kan du istället ringa.

Ansökan signeras genom Bank-ID. Om du inte har Bank-ID kan du lämna ditt klagomål via telefon.

Ansökan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa