Anmälan om egen kompostering av matavfall samt ansökan om utsträckt hämtningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver göra en anmälan för att själv få ta hand om ditt matavfall genom kompostering. Om du vill ansöka om utsträckt hämtningsintervall för ditt avfall gör du även det här. Observera att för att få glesare hämtning än varannan vecka krävs eget omhändertagande av matavfall.

Lagstiftning och information
Vänersborgs kommuns föreskrifter om avfallshantering
35 §: För undantag från skyldigheten att lämna avfall enligt denna föreskrift ska anmälan eller ansökan göras till den kommunala nämnd som prövar ärendet. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

43 §: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från det kommunala avfallet på den egna fastigheten kan efter anmälan till den tillsynsansvariga nämnden medges att det återstående avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

44 §: Medgivande om hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

Kommunalt avfall sorteras i två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall.

Hämtning av kommunalt avfall vid permanentbostad utförs normalt en gång varannan vecka.

Förpackningsmaterial av glas, kartong, hårdplast, mjukplast och metall samt papper/tidningar och småbatterier ska sorteras och lämnas vid återvinningsstationerna. Farligt avfall ska lämnas vid återvinningscentralen eller kommunens miljöstationer.

Ett villkor för att få dispens med glesare hämtning än var fjortonde dag är att egen kompostering av matavfallet sker på fastigheten. Komposteringsbart hushållsavfall kan omhändertas på fastigheten genom kompostering i skadedjurssäker behållare. Kompostering i godkänd behållare kan ersätta det bruna matavfallskärlet för de hushåll som så önskar. Detta gäller inte vid kompostering i öppna system eller vid utfodring av höns, svin eller andra husdjur.

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

För övriga frågor om hämtning av kommunalt avfall, avfallsabonnemang med mera, kontakta Kretslopp & Vatten.

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten
Du kommer att behöva ange uppgifter om kompostbehållare, samt välja om du vill bibehålla ditt matavfallskärl och/eller ändra hämtningsintervall på restavfallskärlet.

Ansökan signeras genom bank-id.

Ansökan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För korrekt och fullständigt ifylld ansökan tas en avgift motsvarande en halv timavgift ut.

Avfallstjänster:
Avgifter för avfallstjänster tas ut i enlighet med kommunens beslutade avfallstaxa. Avgiften erläggs till Vänersborgs Kretslopp & Vatten. Det är den sökandes ansvar att ha kännedom om eventuella förändringar av avgifter i samband med ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa