Anmälan enligt 38 § om förskola, skola, fritidshem mm

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver anmäla utbildningslokaler såsom förskolor, skolor, fritidshem, öppen förskola, gymnasieskola, specialskola mm. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att minimera risker för barnens hälsa genom planering, underhåll och egenkontrollen.

Lagstiftning och information

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 §: Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

   3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)
3 kap. 3 §: För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som krävs och löpande kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer (enligt 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § Miljöbalken). Du som bedriver en anmälningspliktig verksamhet ska dessutom följa kraven i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ, ventilation och avfall. Det ställs krav på att verksamheten ska dokumentera sina rutiner och ha en dokumenterad ansvarsfördelning.

Om det sker ändringar i verksamheten, om verksamheten upphör eller om någon annan tar över den måste du meddela detta till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Att ni exempelvis ska använda en ny lokal behöver därför inte anmälas men ni ska informera i förväg.

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten
Du kommer att behöva ange information om lokalerna, ventilationen och utomhusmiljön.

Bilagor som behövs (som du laddar upp i e-tjänsten) är

  • Planritning över lokalerna. För förskola ska det av planritningen framgå om det finns till exempel vilorum, lekrum, skötrum samt uppgifter om lokalyta.
  • Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum.
  • Ritning/beskrivning av utemiljön/skolgården.

Anmälan signeras genom Bank-id.
Anmälan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Viktigt
Anmälan skickas i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Den ska då innehålla alla de uppgifter som krävs för granskningen. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Frågor om e-tjänsten

Miljö och hälsa
miljo@vanersborg.se
0521-72 12 72

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljo@vanersborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa