Ansökan om tillstånd för utsläpp av avloppsvatten inom GÄVSO

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information 

Avgift 

En avgift kommer tas ut för att pröva ansökan. Om ansökan beviljas och ett tillstånd upprättas kommer en avgift tas ut för granskning av ansökan, platsbesök och upprättande av tillstånd. Avgiften tas ut för den tiden det kommer ta för att pröva ansökan. 

Om ansökan inte kan beviljas kommer en handläggningsavgift tillkomma då krav på åtgärder mot avloppsanläggningen ställs genom ett beslut. Avgiften tas då ut för antalet timmar det har tagit att hantera ärendet och framtagandet av ett föreläggande om åtgärd eller förbud mot användning. 

Avgiften kommer tas ut enlig den timtaxa, vid det år ansökan inkom. Timtaxan är 1 238 kronor per timma enligt år 2024. 

Handläggningstid 

Handläggningstiden räknas från och med att ansökan eller anmälan är komplett och alla nödvändiga handlingar är inlämnade. Om ansökan inte är komplett är det svårt att säga hur lång handläggningstiden blir. Det beror på hur snabbt kompletterande uppgifter lämnas in. 

Det viktiga är att ni har kommit in med en avloppsansökan till oss så att kravet i föreskrifterna för vattenskyddsområdet uppfylls. Ansökan behöver vara inlämnad senast den 30 juni 2024. 

Eftersom många ansökningar kan komma in under väldigt kort tid, kommer det ta lång tid att pröva dem. Handläggningstiden kan i vissa fall bli över ett år.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa