Köldmedier - anmälan om installation eller konvertering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedier, anmälan om installation eller konvertering
Du behöver anmäla installation eller konvertering av aggregat innehållande köldmedier, såsom kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och luftkonditionering. Anmälan behöver inkomma i god tid innan det att installation eller konvertering sker. Kravet på anmälan gäller endast för de enskilda aggregat som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter.

Lagstiftning och information

Förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser

14 §: Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)

9 kap. 19 §: För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Om en installation eller en konvertering krävs som omedelbar åtgärd till följd av ett oförutsett haveri för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön eller betydande ekonomisk skada är åtgärden undantagen från krav på information. Underrätta istället tillsynsmyndigheten i efterhand så snart som möjligt.

Om skrotning av aggregat ska ske får det gärna också meddelas till tillsynsmyndigheten, men det är inget krav. Det framgår om någon skrotning har skett av årsrapporten som lämnas in nästkommande år.

F-gaser är vanliga köldmedium och namnet kommer från att de innehåller fluor. F-gaser bidrar till växthuseffekten när de släpps ut i atmosfären men olika gaser har olika stor påverkan, så kallad Global Warming Potential(GWP). En tabell över olika f-gaser och dess GWP finns på www.alltomfgas.se.

F-gasförordningen som EU har infört syftar till att begränsa användning av f-gaser med hög växthuseffekt men också att minska mängden sålda f-gaser mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e). För de f-gaser med högst GWP förbjuds installation efter ett visst årtal och på så sätt kommer f-gaserna gradvis att fasas ut. Från 2020 blir det till exempel förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP > 2500.

Läckagekontroll ska ske minst var tolfte månad för aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer. Om aggregatet innehåller 50 ton CO2e eller mer ska läckagekontroll ske minst var sjätte månad. Läckagekontroll ska utföras av certifierad person och företag. Det är operatörens ansvar att kontrollera att både person och företag har giltig certifiering. 

För varje anläggning där aggregaten totalt innehåller 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Rapporten ska vara inkommen senast den 31 mars varje år. Första årsrapporten ska skickas in för hela året innan om det någon gång under året har funnits mer än 14 ton CO2e i anläggningen, alltså för det året då installation skedde.

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten

Du kommer att behöva ange information om varje aggregat (typ, mängd köldmedier i kg och motsvarande ton CO2e). Ta hjälp av kylfirman om det behövs.

Bilagor som behövs (som du laddar upp i e-tjänsten) är

  • Aggregatförteckning (endast vid konvertering)

Anmälan signeras genom bank-id.

Anmälan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Viktigt

Anmälan skickas i god tid innan åtgärd. Den ska då innehålla alla de uppgifter som krävs för granskningen.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift motsvarande en timme ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa