Anmälan om badanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver anmäla badanläggningar som är tillgängliga för allmänheten eller många människor.  Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, badkar, dammar eller flyttankar. För att minska risken för sjukdomar är det väldigt viktigt att badanläggningen sköts på ett bra sätt och att det finns en fungerande egenkontroll.

Lagstiftning och information
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 §: Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)
3 kap. 3 §: För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som krävs och löpande kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer (enligt 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § Miljöbalken. Du som bedriver en anmälningspliktig verksamhet ska dessutom följa kraven i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall. Det ställs krav på att verksamheten ska dokumentera sina rutiner och ha en dokumenterad ansvarsfördelning.

Om det sker ändringar i din verksamhet, eller om verksamheten upphör helt, ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bra att tänka på innan du startar e-tjänsten

Du kommer att behöva ange information om reningsanläggningen och ventilationen, samt information om anläggningen (antal duschar, bassänger med mera).

Bilagor som behövs (som du laddar upp i e-tjänsten) är

  • schematisk ritning som beskriver bassänger med tillopp, avlopp och skvalprännor och samtliga anläggningsdelar för vattenrening
  • beskrivning av vilka vattenreningssteg, inklusive desinfektion, som finns till bassängbadet
  • antal badande per timme som anläggningen är dimensionerad för
  • förteckning över vilka kemikalier som används för att upprätthålla badvattenkvaliteten
  • planritning över samtliga utrymmen som tillhör verksamheten ? bassängrum, omklädningsrum, duschar, toaletter, bastu, städutrymmen med mera, samt var till- och frånluftsventiler är placerade och vilka luftflöden (liter per sekund) de har

Anmälan signeras genom bank-id.

Anmälan kan sparas och pausas om du vill fortsätta vid ett annat tillfälle.

Viktigt
Anmälan skickas i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Den ska då innehålla alla de uppgifter som krävs för granskningen. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa