Anmäl ändringar i ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägar- och ledningsprövning är en prövning av om en ägar- och ledningskrets är lämplig att bedriva verksamhet och om de har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar hämtar kommunen in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. 

Bedöma erfarenheter eller på annat sätt förvärvad insikt
Skollagens bestämmelser omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för verksamheten. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. Krav på insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva verksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt ekonomiska regelverk. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är personerna i ägar- och ledningskretsen som ska ha den samlade kompetensen.

Göra en lämplighetsbedömning

Personerna som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot de allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen senast en månad efter förändringen genomförs. 

Bedöma de ekonomiska förutsättningarna 

Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kraven på de ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid tillståndsprövning och under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi. 

I denna e-tjänst kan ni göra följande: 

  • Ansökan om godkännande för fristående förskola eller fristående fritidshem och/eller utökning av befintlig verksamhet
  • Ägar- och ledningsprövning i befintlig verksamhet i fristående förskola, fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg
  • Anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • * betyder att ett fält är obligatoriskt att fylla i

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa