Anmäl ändringar i ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.

Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även vara en del av tillsynen.

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter att förändringen genomförts.

De nya kraven som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.


Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Personkretsen som ska leva upp till kraven

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;

  • verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (t.ex. om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter, arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi m.m.). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • * betyder att ett fält är obligatoriskt att fylla i

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa